Austin-7 01-10-2010

Austin 7 Ruby Saloon 1935
Start slideshow
SPB_6381 Austin 7 Ruby Saloon - 1935
1 Austin 7 Ruby Saloon - 1935
SPB_6384 Frontal view
2 Frontal view
SPB_6387 Side View
3 Side View
SPB_6393 Austin 7 Ruby Saloon - 1935
4 Austin 7 Ruby Saloon - 1935
SPB_6395 Comfortable position and seats
5 Comfortable position and seats
SPB_6397 Austin 7 Ruby Saloon - 1935
6 Austin 7 Ruby Saloon - 1935
SPB_6398 Engine bay
7 Engine bay
SPB_6399 Ready to go
8 Ready to go
SPB_6401 Austin 7 Ruby Saloon - 1935
9 Austin 7 Ruby Saloon - 1935
SPB_6406 Engine compartment
10 Engine compartment